The Man Who Knew Infinity at The White House » whitehouse1

Photo via Ken Ono