Jeremy Irons at the 52nd Antalya Film Festival » antalya16

Photo by Süleyman Elcin – Anadolu Agency